Fietstour 2024

De mentor verdiept zich in de leerlingen in zijn klas en kent ze dan ook het beste. Mentor en leerling praten regelmatig met elkaar, bijvoorbeeld over leerprestaties, bijzonderheden en hoe het gaat in de groep. Ook is de mentor het eerste contact voor de ouders. De mentor zorgt voor samenhang in de groep en grijpt in als dat nodig is.

Leerlingen die niet zo goed in hun vel zitten, kunnen met een leerlingbegeleider gaan praten. Deze ondersteunt de leerling gedurende een bepaalde periode en geeft advies over een eventueel vervolgtraject.

Alle leerlingen met een dyslexie- en dyscalculieverklaring krijgen extra faciliteiten aangeboden, bijvoorbeeld meer tijd bij toetsen of werken met bepaalde software.

Het is voor leerlingen belangrijk dat ze hun pauze in rust kunnen doorbrengen. Daarom is er tijdens de pauzes surveillance door docenten en lopen leerlingstewards rond die leerlingen stimuleren vuil op te ruimen.

Omdat niet iedere leerling hetzelfde is, bieden we verschillende stromen aan. Zo kunnen leerlingen kiezen welke aanpak bij hen past (reguliere havo/vwo en gymnasium, ecolyceum atheneum en gymnasium en havo XL). Ook binnen de lessen wordt rekening gehouden met het feit dat leerlingen verschillen. Niet elke leerling is even goed in bijvoorbeeld wiskunde. De een heeft wat meer oefening nodig, de ander moet juist extra uitgedaagd worden. 

Leerlingen die faalangstig zijn kunnen een faalangstreductietraining volgen op school, verzorgd door een gespecialiseerde docent. We starten een groep zodra er voldoende aanmeldingen zijn. In uitzonderingsgevallen is individuele begeleiding ook mogelijk.

Deze training is bedoeld voor leerlingen die hulp kunnen gebruiken om wat weerbaarder te worden. De training wordt verzorgd door een speciaal opgeleide docent.

‘Klasse(n)spel’ is een methode die de groepsprocessen binnen een klas in kaart brengt. De leerlingen doen in de gymzaal spelletjes terwijl docenten hen observeren en daarna een gezamenlijke aanpak afspreken. We gebruiken deze methode als een klas uit evenwicht is of als de veiligheid onder druk staat.

Executieve functies (EF) zijn breinfuncties die je nodig hebt om de dingen te doen die nodig zijn om succesvol te worden. In de brugklas krijgen alle leerlingen een EF-test. De uitkomst wordt met hen besproken. Bij uitval op bepaalde functies is het mogelijk om begeleiding te krijgen, ofwel in kleine groepjes ofwel individueel. De Boerhaave heeft hiervoor specialisten in huis.

Leerlingen die ‘aan de bovenkant’ zitten qua leervermogen kunnen zich aanmelden voor het gymnasium of het ecolyceum. De docenten in deze stromen zijn geschoold in het geven van onderwijs aan hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen. Het ecolyceum is een vwo-plus route die leerlingen op verschillende terreinen uitdaagt.

Bij een complexe(re) hulpvraag kan een leerling ondersteuning krijgen vanuit het Expertisepunt (EP). De medewerkers van het EP helpen de leerling om zo goed mogelijk op school te blijven presteren.

Lees meer …

In het schooljaar 2019-2020 start een EP+-pilot voor leerlingen die op de grens zitten van speciaal onderwijs en regulier onderwijs (bijvoorbeeld ASS-leerlingen) waarvan wordt verwacht dat ze onderwijs op havo/vwo-niveau kunnen volgen. Hiervoor is intensievere begeleiding nodig in de brugperiode. Een belangrijk onderdeel is de samenwerking met het primair onderwijs, ouders en zorginstellingen.

 

Ik vond het spannend om naar een nieuwe school en klas te gaan. Op de basisschool ging het niet altijd goed in de groep, maar op De Boerhaave doen ze daar veel aan.
In het begin hadden we twee mentoruren in de week. Daar hadden we het over van alles, over de klas, over hoe je het huiswerk moet plannen, over hoe we met elkaar omgaan en natuurlijk over leuke uitjes met de klas. We hadden de eerste zes weken een speciaal soort gymles waarin we spelletjes deden met de groep. Zo leerden we elkaar goed kennen. We leerden samenwerken en op elkaar vertrouwen. In april hebben we met de hele klas een voorstelling gemaakt. Toen moesten we heel veel samenwerken en dat ging heel goed.