Fietstour 2024

Aanmelden

U kunt zich bij onze scholen aanmelden tussen maandag 25 en zondag 31 maart 2024. Dit is de nieuwe landelijke aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs in heel Nederland.

U meldt straks uw kind(eren) aan via deze link die per 25 maart actief is. U ondertekent de aanmelding ook digitaal met uw handtekening. Aanmelden kan tot en met zondag 31 maart 17.00 uur. Om alvast een indruk te krijgen van de velden die u in gaat vullen, kunt u de uitleg in dit document bekijken. 

Heeft u vragen?  

Neem contact op met de schooladministratie van de school waar uw kind voor kiest.

Arkelstein: 0570 504 600
De Boerhaave: 0570 504 640
Het Stormink: 0570 504 660
De Marke Zuid: 0570 504 680
De Marke Noord: 0570 504 680
Leerroute Het Corberic (vrijeschoolonderwijs):  0570 504 680
Het Vlier: 0570 504 620

Dank voor uw aanmelding!

Als u uw kind wilt aanmelden als gevolg van een verhuizing of andere situatie, voor leerjaar 2, 3, 4, 5, of 6 dan staat vanaf 12 februari 2024 deze link naar de aanmelding voor u open. U ondertekent de aanmelding van uw kind met uw handtekening digitaal.

Als uw zoon of dochter vanuit een van onze eigen EHL scholen; Het Stormink, de Boerhaave, De Marke of Het Corberic overstapt naar de bovenbouw havo/vwo op Het Vlier, hoeft u via deze link geen nieuwe aanmelding te doen.

Heeft u vragen?  

Neem contact op met de schooladministratie van de school waar uw kind voor kiest.

Arkelstein: 0570 504 600
De Boerhaave: 0570 504 640
Het Stormink: 0570 504 660
De Marke Zuid: 0570 504 680
De Marke Noord: 0570 504 680
Leerroute Het Corberic (vrijeschoolonderwijs):  0570 504 680
Het Vlier: 0570 504 620

Dank voor uw aanmelding!

Hier vind je informatie over de aanmelding van leerlingen voor scholen van het Etty Hillesum Lyceum.  

Voor bij je oudergesprekken over de school- en plaatsingsadviezen tref je hier onze KiesKoersKaart voor het schooljaar 2024/2025 aan. Hierin staat precies met welk advies, je uit welke scholen / leerroutes kunt kiezen. 

Procesbeschrijving digitale inschrijving

In principe melden ouders hun kind(eren) digitaal aan via de link naar de aanmeldapplicatie onder: Aanmelden voor leerjaar 1. Als het nodig is, kan de basisschool ouders hierbij ondersteunen. Om alvast een indruk te krijgen van de velden die ingevuld moeten worden, kunt u dit document bekijken. 

oso dosierOSO-dossier

Wil je voor medio maart 2024 alle gegevens over je groep 8 leerling in het online Overstap Service Onderwijs (OSO) dossier plaatsen? Uiteraard bespreek je de OSO gegevens over een kind eerst met de ouders, voordat je het dossier aan één van onze scholen verstrekt.

Verplicht:

 • Leerling gegevens
 • Schoolloopbaan basisonderwijs
 • Schooladvies
 • Informatie over leerachterstanden
 • Resultaten vanaf groep 6
 • Overzicht sociaal-emotionele ontwikkeling (uit een gecertificeerd systeem)
 • Uitslag IQ test (alleen voor praktijkonderwijs Arkelstein)

Indien van toepassing:

 • Onderwijs en ondersteuningsbehoefte
 • Verzuimgegevens
 • Dyslexieverklaring
 • Advies samenwerkingsverband VO Deventer
 • Andere relevante bijlagen.

Brochures

Onderwijs

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

De notulen en het reglement van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor ouders, personeelsleden en leerlingen. Je kunt de gewenste documenten opvragen bij de secretaris: dhr. Paul van der Laan-Doorn. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De ouderraad vertaalt het perspectief van de ouders/verzorgers en hun kinderen naar de directie van de school. Wij signaleren en geven advies over gebeurtenissen op school, resultaten, actieplannen en concepten. Ook organiseren we een aantal activiteiten voor de ouders/verzorgers.

Samenstelling ouderraad voor schooljaar 2023-2024:

 • Chantal Venema  
 • Minke Kroon
 • Marjolein IJkema   
 • Symen van der Zee
 • Jera van Essen
 • Jannie Braber
 • Anneke Bayyurt
 • Vacature

 

Kortom: de ouderraad denkt mee en stemt tot nadenken!
We horen graag jouw mening. Wil je meer weten over de ouderraad? Download hier onze flyer of mail ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Logo ouderraad def

 

 

 
 

De Boerhaave vindt de communicatie met ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke zaak. We willen ouder(s)/verzorger(s) informeren over tal van zaken, maar we willen ook vanouder(s)/verzorger(s) weten wat hoe zij De Boerhaave 'ervaren'. Het meeste contact zult u als ouder hebben met de mentor van uw zoon of dochter. Dat contact verloopt via telefoon en via de mail. Daarnaast zetten we als Boerhaave de volgende communicatiemiddelen in:

De website
Op de site staat informatie over ons onderwijs en overal allerlei praktische zaken. Daarnaast kunt u ook nieuws vinden op de website.

Ouderportaal
U kunt de prestaties van uw kind volgen via Ouderportaal. Ook kunt u de absentie in de gaten houden en zien of uw kind er (bv) is uitgestuurd.

Tien minutengesprekken
Een paar keer per jaar kunt u een gesprek voeren met de mentor of met een vakdocent van uw zoon of dochter. De Boerhaave vindt het belangrijk om aan te geven dat u niet alleen hoeft te komen als het niet goed gaat. Ook als het goed gaat met uw kind, stellen wij uw komst zeer op prijs.

Informatieavonden
Soms organiseren we een informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s). De ene keer betreft het een bepaald leerjaar, een andere keer een bepaalde doelgroep, bv ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die dyslectisch zijn.

Nieuwsbrief
Ongeveer vier keer per jaar brengen we een nieuwsbrief uit.

Brieven
Indien we de ouder(s)/verzorger(s) willen informeren over een actuele zaak, dan sturen wij een mail naar de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

De ouderraad
De Boerhaave heeft vanzelfsprekend een Ouderraad. De raad is voor ons een klankbord, sparringpartner en kritisch oor in één. 

Het leerlingenstatuut van De Boerhaave vindt u hier.

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

Hier kun je de schoolgids (schooljaar 2023/2024) van onze school downloaden.

 

Huiswerkklas
Leerlingen hebben de mogelijkheid om twee keer per week op school hun huiswerk te maken (tegen een beperkte vergoeding) onder begeleiding van ervaren onderwijsassistenten. We garanderen een rustige werk- en leeromgeving. In de eerste twee weken worden ze geholpen met hun planning.

Algemene informatie huiswerkklas

Aanmeldformulier huiswerkklas

Afspraken huiswerkklas

 Studiekring
De Boerhaave biedt ook onderdak aan ‘Studiekring’, een extern studiebegeleidingsbureau.
Voor meer informatie, klik hier..

Protocollen

In dit document worden de algemene doorlopende leerlijnen met betrekking tot rekenen binnen het Etty Hillesum Lyceum beschreven.

Wij hebben een reglement voor social media gebruik in school, in de lessen en onderling met elkaar. Wij stimuleren om zowel in de klas, als thuis te praten over wat acceptabel is op het gebied van social media, en wat niet. De afspraken in dit reglement gelden voor alle leerlingen van Stichting Carmel scholen.  Zij gaan over gebruik van social media op mobiele telefoons en andere devices.

 Zie voor informatie over aansprakelijkheid De Boerhaave.

 Klik hier voor de jaarplanning van De Boerhaave

 
 
 
 
 
 

Heb je een klacht over gedragingen of (het uitblijven van) beslissingen? Informatie over hoe te handelen kun je vinden in De Boerhaave.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar.

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen. Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is te vinden in de schoolgids. Er staan een aantal makkelijk bereikbare instanties die hulp kunnen bieden, hun contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.

Etty Hillesum Lyceum respecteert de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. Hoe wij met privacy omgaan, lees je hier in onze privacyverklaring.

 Persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden uitsluitend door het Etty Hillesum Lyceum (en de scholen) zelf gebruikt voor het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen en het inschrijven voor bijvoorbeeld Masterclasses. Wij houden ons daarbij aan de actuele privacywetgeving. De website van het Etty Hillesum Lyceum bevat soms links naar andere websites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. Betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Cookies

 Hoe wij met cookies omgaan, lees je hier.

Beeldmateriaal

Onze richtlijnen m.b.t. het maken en gebruiken van beeldmateriaal lees je in de schoolgids.


De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vallen onder de onderwijsstichting Carmel.

Het Etty Hillesum Lyceum heeft in het schoolveiligheidsplan beschreven hoe om te gaan met schorsing en verwijdering van leerlingen, strafbare feiten, pesten, grensoverschrijdend gedrag op school, vandalisme, diefstal, geweld, dreiging, seksuele intimidatie, alcohol en drugs, wapenbezit en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast staan er protocollen in het plan, waarin is opgenomen hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Het schoolveiligheidsplan kan ter inzage worden opgevraagd bij het directiesecretariaat. Voor medewerkers van Etty Hillesum Lyceum is het plan te vinden op SharePoint. 

Bij (herhaaldelijk) wangedrag kan een leerling door de schooldirecteur worden geschorst. De periode van schorsing is hoogstens één week. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van redenen door de schooldirecteur aan de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers meegedeeld.

Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de voorzitter van de Centrale Directie besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na  overleg met de inspecteur van OCW. Als het besluit tot definitieve verwijdering is genomen, kunnen de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Contactgegevens Stichting Carmelcollege
Postbus 864, 7550 AW Hengelo
Drienerparkweg 16,
7552 EB Hengelo
074 - 245 55 55
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vakantie/verlof/ziek

1e uur

8.15 - 9.05 uur

2e uur

9.05 - 9.55 uur

Pauze

9.55 - 10.15 uur

3e uur

10.15- 11.05 uur

4e uur

11.05 - 11.55 uur

Pauze

11.55 - 12.25 uur

5e uur

12.25 - 13.15 uur

6e uur

13.15 - 14.05 uur

Pauze

14.05 - 14.25 uur

7e uur

14.25 - 15.15 uur

8e uur

15.15 - 16.05 uur

Vakantierooster 2024-2025

 
2024

 • Goede Vrijdag
       29 maart 2024 (vrije dag voor personeel en leerlingen)
 • Tweede Paasdag 
       1 april 2024 (leerlingen en personeel vrij) 
 • Meivakantie
      29 april t/m 10 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag
       20 mei 2024
 • Zomervakantie
      22 juli t/m 30 augustus 2024
 • Herfstvakantie
       
  28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024

2025

 • Kerstvakantie
       23 december t/m 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie
      17 februari t/m 21 februari 2025
 • Goede Vrijdag
       18 april 2025 (geen vrije dag voor personeel en leerlingen)
 • Tweede Paasdag 
      21 april 2025 (leerlingen en personeel vrij) 
 • Meivakantie
      21 april t/m 5 mei 2025
 • Hemelvaartsweekend
      donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
 • Tweede Pinksterdag
       9 juni 2025
 • Zomervakantie
      14 juli t/m 22 augustus 2025

 

Is een leerling ziek is, dan dienen ouders/verzorgers hem/haar voor het eerste lesuur af te melden bij de administratie. Ook als uw kind de dag erna nog ziek is, meldt u uw zoon/dochter nogmaals voor aanvang van het eerste uur ziek. Wordt uw kind op school ziek, dan meldt hij/zij zich af bij het meldpunt. Ook een afspraak onder schooltijd met bijvoorbeeld de tandarts of andere specialist wordt vooraf bij het meldpunt doorgegeven.

Ziek melden voor De Boerhaave via 0570 504 640

Scholen kunnen geen toestemming verlenen voor luxeverlof. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan middels het Formulier bijzonder verlof worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling. Als het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen behandelt de leerplichtambtenaar uw aanvraag. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14773.html

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar