Etty in Beeld
Online Vragen stellen

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan op de pagina Aanmelden leerjaar 1-6.

Dank voor uw aanmelding!

Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding van leerlingen voor het Etty Hillesum Lyceum verloopt en wat we daarin verwachten van ouders en van de basisschool.

Procesbeschrijving digitale inschrijving
In principe vullen ouders het aanmeldformulier in. Desgewenst kan de basisschool de ouders hierbij ondersteunen. Fijn als je met de ouders van de leerling afstemt wanneer en hoe het compleet ingevulde formulier handmatig ondertekend kan worden.

 • Ouders/verzorgers maken een account aan en ontvangen vervolgens een mail met inloggegevens waarmee zij hun kind aan kunnen melden.
 • Na invulling en verzending ontvangt de ouder/verzorger een bevestiging van de aanmelding. Het formulier bestaat uit twee delen: het eerste deel bevat NAW-gegevens, het tweede deel betreft de schoolkeuze. Dit laatste kan pas ingevuld worden nadat het schooladvies bekend is.
 • Als het complete formulier is ingezonden, kan de digitale aanmelding worden gedownload, geprint en door ouders en school samen worden ondertekend. Een schriftelijke handtekening van zowel de basisschool als de ouder/verzorger blijft namelijk vooralsnog noodzakelijk.

De basisschool verstuurt de ondertekende aanmeldingsformulieren per post naar het Etty Hillesum Lyceum, Centrale Aanmelding (t.a.v. Peter Liet, Laan van Borgele 60, 7415DJ Deventer).
oso dosier
OSO-dossier

Wil je voor 16 maart 2021 alle gegevens over je groep 8 leerling in het online Overstap Service Onderwijs (OSO) dossier plaatsen? Uiteraard bespreek je deze OSO gegevens met de ouders voor dat je het dossier aan één van onze scholen verstrekt.

Verplicht:

 • Leerling gegevens
 • Schoolloopbaan basisonderwijs
 • Schooladvies
 • Informatie over leerachterstanden
 • Resultaten vanaf groep 6
 • Overzicht sociaal-emotionele ontwikkeling (uit een gecertificeerd systeem)

Indien van toepassing:

 • Onderwijs en ondersteuningsbehoefte
 • Uitslag IQ test
 • Verzuimgegevens
 • Dyslexieverklaring
 • Advies samenwerkingsverband VO Deventer
 • Andere relevante bijlagen.

Uitleg aanmelden

Klik hier om te zien hoe de verschillende stappen van het aanmeldproces verlopen. Per stap is een screenshot gemaakt van het scherm dat je te zien krijgt als je de verschillende stappen doorloopt. Zo krijg je een indruk van het gehele proces en de informatie die gevraagd wordt.

 

Onderwijs

Ouderraad

De ouderraad probeert het perspectief van de ouders en hun kinderen te vertolken voor het management van de school. De ouderraad denkt mee over gebeurtenissen op school, resultaten, actieplannen en concepten. De ouderraad organiseert een aantal activiteiten en fungeert als schakel tussen ouders en de school.

De schoolprestaties van hun kinderen zijn voor de meeste ouders een bron van trots, van zorgen, van geluk en soms van verdriet. Er zijn maar heel weinig ouders die er niet warm of koud van worden. Die prestaties hangen in eerste instantie natuurlijk vooral af van het kind zelf maar de leraren, de klas, de vrienden en vriendinnen spelen natuurlijk ook een grote rol. Dat geheel maakt een school tot een dynamisch geheel waar veel mensen een mening over hebben vanuit hun eigen perspectief.

We horen graag ook uw mening!!

Samenstelling ouderraad voor schooljaar 2020-2021:

 • Nathalie Hoogstad
 • Eric Denekamp
 • Marcel Dijkerman
 • Judith Brasser


Kortom: de Ouderraad denkt mee, signaleert, geeft advies, nuanceert, stemt tot nadenken en organiseert informatieve bijeenkomsten voor de achterban. Wilt u meer weten over de Ouderraad? Mail ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Boerhaave vindt de communicatie met ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke zaak. We willen ouder(s)/verzorger(s) informeren over tal van zaken, maar we willen ook vanouder(s)/verzorger(s) weten wat hoe zij De Boerhaave 'ervaren'. Het meeste contact zult u als ouder hebben met de mentor van uw zoon of dochter. Dat contact verloopt via telefoon en via de mail. Daarnaast zetten we als Boerhaave de volgende communicatiemiddelen in:

De website
Op de site staat informatie over ons onderwijs en overal allerlei praktische zaken. Daarnaast kunt u ook nieuws vinden op de website.

Ouderportaal
U kunt de prestaties van uw kind volgen via Ouderportaal. Ook kunt u de absentie in de gaten houden en zien of uw kind er (bv) is uitgestuurd.

Tien minutengesprekken
Een paar keer per jaar kunt u een gesprek voeren met de mentor of met een vakdocent van uw zoon of dochter. De Boerhaave vindt het belangrijk om aan te geven dat u niet alleen hoeft te komen als het niet goed gaat. Ook als het goed gaat met uw kind, stellen wij uw komst zeer op prijs.

Informatieavonden
Soms organiseren we een informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s). De ene keer betreft het een bepaald leerjaar, een andere keer een bepaalde doelgroep, bv ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die dyslectisch zijn.

Nieuwsbrief
Ongeveer vier keer per jaar brengen we een nieuwsbrief uit.

Brieven
Indien we de ouder(s)/verzorger(s) willen informeren over een actuele zaak, dan sturen wij een mail naar de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

De ouderraad
De Boerhaave heeft vanzelfsprekend een Ouderraad. De raad is voor ons een klankbord, sparringpartner en kritisch oor in één. 

Het leerlingenstatuut van De Boerhaave vindt u hier.

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Klik hier voor de toelichting op de ouderbijdrage.

Hier kun je de schoolgids (schooljaar 2020/2021) van onze school downloaden.

 

Huiswerkklas
Leerlingen hebben de mogelijkheid om twee keer per week op school hun huiswerk te maken (tegen een beperkte vergoeding) onder begeleiding van ervaren onderwijsassistenten. We garanderen een rustige werk- en leeromgeving. In de eerste twee weken worden ze geholpen met hun planning.

Algemene informatie huiswerkklas

Aanmeldformulier huiswerkklas

Afspraken huiswerkklas

 Studiekring
De Boerhaave biedt ook onderdak aan ‘Studiekring’, een extern studiebegeleidingsbureau.
Voor meer informatie, klik hier..

Vakantie/verlof/ziek

1e uur

8.15 - 9.05 uur

2e uur

9.05 - 9.55 uur

Pauze

9.55 - 10.15 uur

3e uur

10.15- 11.05 uur

4e uur

11.05 - 11.55 uur

Pauze

11.55 - 12.25 uur

5e uur

12.25 - 13.15 uur

6e uur

13.15 - 14.05 uur

Pauze

14.05 - 14.25 uur

7e uur

14.25 - 15.15 uur

8e uur

15.15 - 16.05 uur

Vakantierooster 2020-2021

 • Herfstvakantie
  12 oktober – 23 oktober 2020 (let op: 2 weken)
 • Kerstvakantie
  21 december – 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie
  22 februari – 26 februari 2021
 • Goede Vrijdag en Pasen
  2 april en 5 april 2021 (let op: Goede Vrijdag voor personeel een werkdag)
 • Meivakantie
  26 april – 7 mei 2021
 • Hemelvaart
  13 mei en 14 mei 2021
 • Tweede pinksterdag
  24 mei 2021
 • Zomervakantie
  12 juli – 20 augustus 2021

Is een leerling ziek is, dan dienen ouders/verzorgers hem/haar voor het eerste lesuur af te melden bij de administratie. Ook als uw kind de dag erna nog ziek is, meldt u uw zoon/dochter nogmaals voor aanvang van het eerste uur ziek. Wordt uw kind op school ziek, dan meldt hij/zij zich af bij het meldpunt. Ook een afspraak onder schooltijd met bijvoorbeeld de tandarts of andere specialist wordt vooraf bij het meldpunt doorgegeven.

Ziek melden voor De Boerhaave via 0570 504 640

Scholen kunnen geen toestemming verlenen voor luxeverlof. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan middels het verlofaanvraagformulier worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling. Waar het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen behandelt de leerplichtambtenaar uw aanvraag. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14773.html

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar

Protocollen

 Zie voor informatie over aansprakelijkheid De Boerhaave.

Klik hier voor de jaarplanning van De Boerhaave

 
 
 

Heb je een klacht over gedragingen of (het uitblijven van) beslissingen? Informatie over hoe te handelen kun je vinden in De Boerhaave.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar.

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen. Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is te vinden in de schoolgids. Er staan een aantal makkelijk bereikbare instanties die hulp kunnen bieden, hun contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.

Etty Hillesum Lyceum respecteert de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. Hoe wij met privacy omgaan, lees je hier in onze privacyverklaring.

 Persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden uitsluitend door het Etty Hillesum Lyceum (en de scholen) zelf gebruikt voor het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen en het inschrijven voor bijvoorbeeld Masterclasses. Wij houden ons daarbij aan de actuele privacywetgeving. De website van het Etty Hillesum Lyceum bevat soms links naar andere websites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. Betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Cookies

 Hoe wij met cookies omgaan, lees je hier.

Beeldmateriaal

Onze richtlijnen m.b.t. het maken en gebruiken van beeldmateriaal lees je in de schoolgids.


De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vallen onder de onderwijsstichting Carmel.

Het Etty Hillesum Lyceum heeft in het schoolveiligheidsplan beschreven hoe om te gaan met schorsing en verwijdering van leerlingen, strafbare feiten, pesten, grensoverschrijdend gedrag op school, vandalisme, diefstal, geweld, dreiging, seksuele intimidatie, alcohol en drugs, wapenbezit en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast staan er protocollen in het plan, waarin is opgenomen hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Het schoolveiligheidsplan kan ter inzage worden opgevraagd bij het directiesecretariaat. Voor medewerkers van Etty Hillesum Lyceum is het plan te vinden op SharePoint. 

Bij (herhaaldelijk) wangedrag kan een leerling door de schooldirecteur worden geschorst. De periode van schorsing is hoogstens één week. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van redenen door de schooldirecteur aan de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers meegedeeld.

Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de voorzitter van de Centrale Directie besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na  overleg met de inspecteur van OCW. Als het besluit tot definitieve verwijdering is genomen, kunnen de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Contactgegevens Stichting Carmelcollege
Postbus 864, 7550 AW Hengelo
Drienerparkweg 16,
7552 EB Hengelo
074 - 245 55 55
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De vertrouwenspersoon binnen school is het eerste aanspreekpunt bij klachten en ongewenst gedrag (zoals agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie). De vertrouwenspersoon geeft advies over de procedure en schakelt waar nodig professionele hulp in. Je vindt de vertrouwenspersonen van De Boerhaave in de schoolgids.